به گزارش جامجم، دیگر مانند گذشته نیست که کودکان طعم زندگی خانوادگی را بچشند برای خیلی از کودکان داشتن خواهر و برادر رویایی بزرگ است، رویایی که هر روز از آنها دورتر میشوند. شور و شوق زندگی را در آنها میکشد، چراکه بسیاری از کودکان حتی از نعمت داشتن عمو، دایی، خاله و عمه نیز بیبهرهاند.

مشکلاتی که این روزها خانوادهها به خاطر کوچکتر شدن با آن دست و پنچه نرم میکنند برای خیلیها در جمله و شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر خلاصه میشود، شعاری که سبب شد خیلیها نعمت داشتن خانواده را از خود دریغ کنند.

خیلی از خانوادهها معتقدند این شعار به ترسهای آنها دامن زد و سبب شد آنها به خاطر مسائل اقتصادی و اجتماعی چشم به روی نیازشان یعنی خانوادهای کامل ببندند.

خانواده آب رفت

براساس آخرین سرشماریهای انجام گرفته، تعداد خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار خانوار است که نسبت به سال ۱۳۹۰، تعداد دو میلیون و ۶۹۸ هزار و ۶۴۰ خانوار افزایش یافته است. بعد خانوار در سال ۱۳۹۰معدل ۳/۵ نفر بوده است که سال ۱۳۹۵ به ۳/۱۸ نفر
رسیده است. بعد خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ نیز معادل ۳/۹ بوده است که در سال ۱۳۹۵ به ۳/۳ رسیده است. بعد خانوار روستایی نیز در سال ۱۳۸۵، ۴/۴ بوده که با تغییراتی در سال ۱۳۹۵ به ۳/۴ رسیده است. در مورد تعداد خانوارهای پرجمعیت همچنین درصد خانوادههای پنج نفره به بالا در سال ۱۳۹۵ کاهش محسوسی داشته؛ بهطوری که از ۳۲/۲ در سال ۱۳۸۵به ۱۴/۷ کاهش پیدا کرده است .

بررسی این آمار گواهی است بر اینکه امروزه خطراتی مانند تجرد زیستی و تک فرزندی در جامعه افزایش چشمگیری داشته است. شاید در نگاه اول افراد تصور کنند با انتخاب زندگی مجردی یا دستکم تکفرزندی اندکی مشکلاتشان کم خواهد شد، اما مرور زمان این مساله را روشن میکند، چراکه انتخاب این نوع سبک زندگی در نهایت دودش به چشم جامعه میرود، چراکه جامعه پیر قادر نیست حداقلها را نیز برای اعضایش فراهم کند.

تیر تکفرزندی به قلب جامعه

بسیاری از کارشناسان معتقدند رواج تکفرزندی در آینده نزدیک آسیبهای فراوانی برای جامعه ایجاد میکند، زیرا تکفرزندها به شکلی تربیت میشوند که قادر نیستند بخوبی با دیگران تعامل داشته باشند بیشتر این افراد پرتوقع هستند و توانایی همدلی مناسبی نیز ندارند.

اصغر کیهاننیا، مشاورخانواده در این باره به جامجم میگوید: معقتدم خانوادههایی که تکفرزند هستند با مراقبت بیش ازحد نسبت به فرزندشان و اینکه بیچون و چرا از خواسته آنها پیروی میکنند باعث میشوند اعضای جامعه پر توقع بار بیایند.

آنطور که کیهاننیا میگوید: این نوع خانوادهها به فرزند اجازه و فرصت نمیدهند در جهت رسیدن به خواسته خود تلاش کند.

در اینچنین خانوادههایی فرزند با توقع بالایی که دارد، منتظراست بلافاصله خواستهاش اجرا شود. چنین مسائلی محدود به خانواده نشده و گریبان جامعه را نیز میگیرد. والدین با حمایت بیش از حد فرزند را با روحیه حساس و ضعیف تربیت میکنند و این مساله باعث میشود قدرت و تحمل فرزند در رویارویی با مشکلات کاهش یافته و هنگام ورود به جامعه آسیبپذیرتر شود.

هنگامی که چنین فرزندی وارد جامعه میشود انتظار دارد همانطور که در خانه و خانواده خواستههایش برآورده میشود در خارج از خانواده نیز چنین شود. در صورتی که مردم والدین او نبوده و خواسته و توقعاتش را با خشونت رد میکنند و در نتیجه فرزند سرخورده و مردم گریز رشد میکند. در نهایت توانایی برقراری ارتباط در جامعه را ندارد .

مرگ شادی در جامعه

روانشناسان معتقدند دلایل بسیاری وجود دارد که برخی زوجها در زندگی مشترک، زندگیهای بدون فرزند را تجربه میکنند. یکی از دلایل فرزند نداشتن در زندگی میتواند خواست و تمایل خود زوج یا مربوط به مشکل اجباری ناباروری باشد، اما در هر صورت در زندگی بیشتر زوجها کمبود خاصی احساس میشود.

در جامعهای که والدین نسبت به تعداد فرزند، نگرش تکفرزندی یا حتی بدون فرزندی دارند شادمانی نیز در حال کاهش است. این خانوادهها به احساس خلأ عاطفی که در سن پیری به سراغشان خواهد آمد توجهی نمیکنند. روانشناسان معتقدند؛ به طور کلی خانوادههایی که بدون فرزند یا تک فرزند هستند،ازهیجان و شادی کمتری برخوردارند. مصطفی اقلیما، جامعهشناس در این باره به جامجم میگوید: در واقع داشتن فرزند نوعی شادی و آرامش را در زندگی با خود به همراه دارد و خانوادههایی که تصمیم میگیرند فرزندی نداشته باشند خود را از این نعمت محروم میکنند. اما عواقب این تصمیم محدود به مرگ شادی در جامعه نمیشود، زیرا به مرور هر چه ذهنیت بدون فرزند بودن در جامعه ترویج پیدا کند، سن جامعه رو به پیری میرود و جامعه پیر برای تامین نیازهای ابتدایی اعضایش با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.

یکی از دلایلی اصلی که باعث میشود خانوادهها در یک جامعه کوچک شوند مشکلات اقتصادی است، زیرا بسیاری از زوجهای جوان این روزها از بیکاری، نبود امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی گلایه دارند.

مصطفی اقلیما در این باره به جامجم میگوید: بیشتر مردم از این مساله که فردای خود و فرزندشان چه خواهد بود نگران هستند. بعضی زوجها فکر میکنند با وجود این شرایط سخت و نبود امکانات اگر پای بچهای هم وسط باشد اوضاع سختتر خواهد شد. مشکلات شدید مسکن و فقدان بودجه برای تامین سرپناه مناسب برای حمایت از فرزند و همسر نیز، تمایل خانواده برای فرزند آوری را کاهش میدهد.

خطر آسیب‌پذیری تک فرزندها

همسالان و همبازیها در شکلگیری شخصیت کودک و رفتار اجتماعی او تاثیرگذار هستند، کودکان همسن هنگام بازی مهارتهای بسیاری به یکدیگر میآموزند،از تماشای بازی دیگری لذت میبرند و به این شکل اعتماد به نفس مناسبی به دست میآورند.

کیهاننیا با اشاره به تاثیر همبازی با سازگاری کودک در جامعه میگوید: هر کودکی نیاز به همبازی و صحبت با همسن و سالهای خود دارد تا دنیا را کشف کند، در حالی که در خانوادههای تکفرزند والدین با رفتارها و پاسخهای عاقلانه خود جواب سوالات و خواسته فرزندشان را میدهند نه مثل یک کودک همسن و هم دوره.

کودکان به یکدیگر و همدورهایهای خود نیازمندند مسائل بسیاری از یکدیگر بیاموزند، کودکان با یکدیگر میگویند و میخندند، با یکدیگر شوخی میکنند و سر به سر هم میگذارند. اگر این بازیهای کودکانه و کسب اطلاعات را با هم تجربه نکنند و بیشتر ارتباطاتشان با بزرگترها باشد مدام احساس میکنند طرف مقابل همیشه بیشتر از او بلد است و میفهمد و هرچه تلاش کند به تواناییهای او نخواهد رسید.

کیهاننیا ادامه میدهد: زمانی که کودکی با چنین خصوصیاتی وارد جامعه میشود، رفتار و حرکاتی همانند بزرگترها دارد در صورتی که یک نوجوان است و نمیتواند با همسالهایش ارتباط برقرار کند یا شوخیها و رفتارها و تحلیلهای همسن و سالهای خودش را داشته باشد. در این صورت رشد و پرورش چنین کودکانی که مشکل کاهش اعتماد به نفس دارند و جزو گروههای آسیبپذیر در جامعهاند، خطر انتقامگیری در جامعه را به همراه دارد.

کودک _ گنج _ خانواده

کودک با تولد و ورود به دنیای پدر و مادر احساس شادی و لذت را به ارمغان میآورد. فرزندآوری از نظر روانشناختی فواید بسیاری برای پدر و مادر دارد، این امر باعث گسترده شدن روابط اجتماعی شده و راه را برای آشنایی با افراد و دوستان جدیدتر باز میکند. علاوه بر این وقتی پدر یا مادر با فرزند خود حرف میزنند یا برای شاد کردن کودکشان تلاش میکنند به نوعی کودکدرون خود را زنده میکنند. همین امر شادی را چند برابر کرده و باعث میشود با روحیه بهتر به کار و امور زندگی بپردازند، افزایش اعتماد به نفس والدین و درک بهتر زیباییها از دیگر فواید قابل توجه حضور فرزند در خانواده است.

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

آهنگ خاطره انگیز تیغ اولو بزنم ( کنسل ) با صدای مجید خزاطها همینک از آپ موزیک

شعر / آهنگسازی / تنظیم کننده : مجید خراطها

Download Old Song Majid Kharatha – Cancel > With Text And Direct Links In UpMusics

kharatha دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

متن شعر موزیک کنسل با صدای  مجید خراطها :

/ خواهشم اینه بمونو کنسلش کن رفتن رو ♬♫

/ یا اگه می‌خواى برى این بار نفرین کن من رو ♬♫

/ اِنقدر سرت رو پایین نگیر آتیشم نزن ♬♫

/ این تو و این تیغو شاهرگ ، هرچه قدر میخواى بزن ♬♫

/ تیغو بردار دستامو خط خطی کن تلافیه ♬♫

/ عمری من زدم به قلبت ، تو نگفتی کافیه ♬♫

/ تو رو بخدا قسم اونطور نگاه نکن به من ♬♫

/ لاقل چیزی بگو فحشی بده حرفی بزن ♬♫

/ عزیزم دستات نلرزه تیغ اول رو بزن ♬♫

/ واسه خیانت ها و کم محلی های من ♬♫

/ تیغ دوم رو بزن بزار بریزه آبروم ♬♫

/ من خیانت کردم اما تو نیاوردی بِ‌روم ♬♫

/ 3 و 4 و 5 و 6 تیغ ها رو پشت هم بزن ♬♫

/ وقت جون دادن هم وایسا و تو چشمام زل بزن ♬♫

/ شاید اون لحظه ببینی اَشک چشمای منو ♬♫

/ بیا با هم آشنا کن تیغ و رگ های منو ♬♫

/ نکنه هنوز مهمم؟؟! ♬♫

/ چرا گریه میکنی ♬♫

/ حالا وقتشه بیایی منو راحتم کنی ♬♫

/ اَگه باز منو ببخشی ♬♫

/ دل بسوزونی بَرام ♬♫

/ با چه رویی زنده باشم اَز خجالتت درام ♬♫

/ بزار با دستای پر مهرتو رو به قبله شم ♬♫

/ اونطوری شاید قیامت باهات رو برو بشم ♬♫

/ تو این دنیا نشد ازت نگهداری کنم ♬♫

/ شاید اون دنیا بتونم واسه تو کاری کنم ♬♫

/ تیغ دستت دادم ♬♫

/ اما عزیزم یادت نره ♬♫

/ درد سکوت تو از تیغم بدتره ♬♫

/ نکنه فهمیدی مثل خون تو رگهای منی ♬♫

/ که نه میتونی بری نه تیغو راحت میزنی ♬♫

/ نکنه میخوای ببخشی نه تورو خدا بزن ♬♫

/ اگه بخشیدی عزیزم هی نگاه نکن به من ♬♫

/ تو که از خونم گذشتی تو که بخشیدی منو ♬♫

/ خواهشا پیشم بمون و کنسلش کن رفتنو ♬♫

♬♫♬♫♬♫♬♫

مجید خراطها کنسل

دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

بیوگرافی دکتر غلامرضا کرد افشاری کیست زندگینامه و ویکی پدیا دکتر غلامرضا کرد افشاری همراه با آدرس اینستاگرام و کانال تلگرامی دکتر غلامرضا کرد افشاری از سایت بلاگ سوز دریافت کنید.

بیوگرافی غلامرضا کرد افشاری

دکتر غلامرضا کرد افشاری کیست بیوگرافی

امروز می‌خواهیم درباره کسی صحبت کنیم کرد در گوگل جستجو ها را به خودش اختصاص داده است و مردم دنبال بیوگرافی و زندگینامه رزومه کاری سایت آدرس کانال تلگرامی و آدرس اینستاگرام دکتر غلامرضا کرد افشاری می گردند و بسیاری نیز با خود می‌پرسند که دکتر غلامرضا کرد افشاری کیست ما اطلاعات زیادی از دکتر غلامرضا کرد افشاری نداریم و این مطلب را به صورت موقت در اینجا ایجاد کردیم تا شما عزیزان در نظرات پایین سایت برای ما برای تکمیل این مطلب کمک کنید و بیوگرافی و اطلاعات راجع به دکتر غلامرضا کرد افشاری را برای ما ارسال کنید.

مصرف داروها برای باروری تنها دلیل چندقلویی زایی نیست. سایر عواملی که این احتمال را بیشتر می‌کنند شامل موارد زیر است که در این مقاله آن‌ها را معرفی می‌کنیم

بلاگ سوز>سلامت>برخی زوج‌ها مایل هستند که چندقلو بچه دار شوند حال چه به صورت طبیعی و چه با مصرف داروهای ویژه در این مطلب عوامل موثر بر این موضوع بررسی شده‌اند، با ما همراه باشید.

به گزارش بلاگ سوز، به راستی چه عواملی شانس چندقلویی را افزایش می‌دهد؟ داروهایی مانند کلومید، گونال –اف، و فولویستیم شانس بارداری چندقلویی را بیشتر می‌کنند اما عوامل بیولوژیکی دیگری همچون قد، سن و تاریخ خانوادگی نیز بر چندقلوزایی اثر می‌گذارند.
 
علت چندقلویی زایی بدون دخالت داروها
مصرف داروها برای باروری تنها دلیل چندقلویی زایی نیست. سایر عواملی که این احتمال را بیشتر می‌کنند شامل موارد زیر است که در این مقاله آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

سن
زنانی با سن بیش از سی سال احتمال بارداری چندقلویی بیشتری دارند. علت این است که هورمون تحریک کننده فولیکول با افزایش سن بالا می‌رود. هورمون تحریک کننده فولیکول مسئول رشد تخمک‌ها در تخمدان پیش از آزادسازی است. سطوح بالاتر هورمون تحریک کننده فولیکول، با افزایش سن زنان بیشتر مورد نیاز است زیرا تخمک‌ها نیازمند تحریک بیشتری برای رشد هستند نسبت به زمانی که زن جوان‌تر است. گاهی فعالیت بیشتر فولیکول‌ها در اثر سطوح هورمون تحریک کننده فولیکول باعث می‌شود دو یا تعداد بیشتری تخمک آزاد شده و باعث بارداری چندقلویی می‌شود.

سابقه خانوادگی
سابقه خانوادگی دوقلوهای یکسان، باعث نمی‌شود که احتمال چندقلویی افزایش یابد. اگر شما دوقلوهای غیرهمسان در خانواده‌تان دارید، احتمال چندقلویی نیز افزایش می‌یابد. اگر در خانواده شما و همسرتان چنین سابقه‌ای وجود داشته باشد، این شانس نیز بیشتر می‌شود.
سابقه خانوادگی در خانواده زن نشان می‌دهد که احتمال بیشتری برای آزادسازی بیش از یک تخمک در هر قاعدگی(Menstruation) وجود دارد و سابقه خانوادگی در خانواده مرد نشان می‌دهد که احتمال بیشتری برای تولید اسپرم‌های کافی برای باروری بیش از یک تخمک وجود دارد.


زنانی با سن بیش از سی سال احتمال بارداری چندقلویی بیشتری دارند. علت این است که هورمون تحریک کننده فولیکول با افزایش سن بالا می‌رود

وزن
زنانی که اضافه وزن دارند _ با توده بدنی بیش از سی _ احتمالاً شانس دوقلوزایی بیشتری نسبت به زنان با توده بدنی متناسب‌تر دارند. این شرایط بسیار ویژه است زیرا زنان دارای اضافه وزن در باردار شدن ممکن است دچار مشکل شوند. چربی اضافی سطح استروژن را افزایش می‌دهد که منجر به تحریک بیشتر تخمدان‌ها شده و بیش از یک تخمک آزاد خواهد کرد.

قد
زنان قدبلند احتمال بیشتری دارد که دوقلو باردار شوند. در مطالعه‌ای در همین زمینه، روشن شد که زنانی با قد متوسط ۱۶۴٫۸ سانتی‌متر بیش از زنانی با متوسط قد ۱۶۱٫۸ سانتی‌متر احتمال بارداری دوقلو دارند. علت این امر روشن نیست اما نظریه‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود، تغذیه بهتر (که منجر به قد بلندتر شده است) است که نرخ بارداری دوقلویی را افزایش می‌دهد.

تعداد فرزندان
دوقلویی زایی در زنانی که تعداد بیشتری بارداری و زایمان داشته‌اند و خانواده بزرگ‌تری داشته‌اند بیشتر است.

نژاد
احتمال بارداری(Pregnancy) دوقلویی در زنان نژاد آفریقایی – آمریکایی بیش از زنان هندواروپایی است. زنان آسیایی شانس کمتری نسبت به این دو نژاد دارند.

شیردهی
زنانی که در زمان شیردهی باردار می‌شوند احتمال چندقلویی زایی در آن‌ها نسبت به زنانی که شیر نمی‌دهند بیشتر است. درست است که شیردهی، باروری را مهار می‌کند و از بارداری جلوگیری می‌کند، به‌خصوص در شش ماه ابتدایی زندگی نوزاد، اگر نوزاد از شیر مادر تغذیه می‌کند. در عین حال، احتمال بارداری نیز وجود دارد و آن هم بارداری دوقلو! آمارها نشان می‌دهد که نرخ دوقلوزایی ۱۱٫۴ درصد در زنانی که به بچه‌شان شیر داده‌اند نسبت به زنانی که به بچه‌شان شیر نداده‌اند (۱٫۱ درصد) بیشتر است.

رژیم
نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنانی که لبنیات بیشتری مصرف می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که دوقلو باردار شوند. نظریه‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود این است که هورمون‌های رشد در لبنیات گاوی بر سطح هورمون‌های انسان اثر می‌گذارد.

درمان دارویی و انواع لقاح آزمایشگاهی
همان طور که پیش‌تر بیان شد، برخی داروها شانس چندقلوزایی را افزایش می‌دهند. در انواع لقاح آزمایشگاهی تعداد بیشتری رویان یا تخمک بارور شده به رحم زن منتقل می‌شود که می‌تواند احتمال چندقلوزایی را بیشتر کند.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: فلزات سنگین موجود در نمک دریا در درازمدت منجر به سرطان می‌شود.

 با بیان اینکه نمک دریا از بخار شدن آب دریا‌ها یا دریاچه‌ها تولید می‌شود، بیان کرد: در برخی از محلات که نزدیک دریاچه‌ها هستند آب را به حوضچه‌هایی هدایت می‌کنند تا در مقابل نور خورشید و بادی که می‌وزد این آب تبخیر و رسوبات باقی مانده نمک دریا نامیده می‌شود.

به گزارش نامه نیوز وی افزود: در چند سال اخیر با گسترش تبلیغات طب سنتی استفاده از نمک دریا بیشتر شده و این درحالیست که نمک دریا با توجه به اینکه هر آلودگی که در آب دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه و یا اقیانوس‌ها باشد بعد از اینکه آبش تبخیر می‌شود این آلودگی‌ها در رسوبات باقی‌مانده که نمک دریا گفته می‌شود باقی می‌ماند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد: براساس آزمایشات صورت گرفته مشاهده شده که چنانچه نمک دریا تصفیه نشده باشد و مورد مصرف قرار گیرد مواد غیر ضروری که در آن وجود دارد ممکن است خاک، شن و یا گچ باشد.

نمک دریایی عرضه شده در بازار تصفیه نشده است

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه هم اکنون نمک دریایی که در بازار عرضه می‌شود تصفیه نشده است، اضافه کرد: برخی از این ناخالصی‌ها محلول یا نامحلول هستند که سبب کدر شدن رنگ این نمک با نمک تصفیه شده می‌شوند.

مردانی با اشاره به اینکه چنانچه این نمک تصفیه نشوند هر آنچه آلودگی وجود دارد می‌تواند در آن باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه ضایعات کارخانجات در دریا‌ها ریخته می‌شود ممکن است این ضایعات کارخانجات مواد شیمیایی و فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه) باشند که پس از تبخیر در این رسوبات نمک دریایی باقی می‌مانند.

وی گفت: مطالعات نشان داده شده که فلزات سنگین می‌تواند خطرناک باشند و در دراز مدت منجر به سرطان شوند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه چنانچه نمک دریایی تصفیه نشود مشکلات بهداشتی و سلامتی زیادی را ایجاد می‌کند و به کلیه صدمه می‌زند و در درازمدت منجر به سنگ کلیه شده و بار کلیه را افزایش می‌دهد و می‌تواند باعث ناکارآمدی کلیه شود، بیان کرد: پس از کلیه این ماده در کبد تصفیه می‌شود و می‌تواند مشکلات کبدی ایجاد کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: چنانچه ناچار باشیم نمک دریایی را به دلایلی استفاده کنیم توصیه می‌شود که آن را تصفیه کنیم.

۱۵ درصد جامعه لرستان از نمک دریایی استفاده می‌کنند

وی گفت: براساس آمار وزارتخانه برخی استان‌ها مثل لرستان مصرف نمک یددار کاهش یافته و از طرفی ۱۵ درصد جامعه از نمک دریایی و متعاقب آن ۸۵ درصد جامعه لرستان از نمک یددار استفاده می‌کنند.

مردانی بیان کرد: نمک دریایی یک سری مواد معدنی نظیر ید را ندارد در حالیکه این ید برای عملکرد فیزیولوژیک بدن ضروری است.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه اظهار کرد: در طی دوران بارداری چنانچه ید بدن مادر کم باشد جنینی که دارد شکل می‌گیرد نه تنها از لحاظ جسمانی دچار توقف رشد می‌شود بلکه از لحاظ مغزی هم به خوبی رشد نمی‌کند وهنگامی که به دنیا می‌آید دچار عقب‌ماندگی‌های ذهنی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳۶۸ به بعد پروتکل کشوری وجود دارد مبنی براینکه نمک حتماً باید یددار مصرف شود، یادآور شد: نمک باید در حد مجاز ید داشته و تصفیه شده باشد و جایگزین نمک‌های معمولی شود تا خطر گواتر آندمیک، تولد نوزادان که دچار عقب‌ماندگی‌های ذهنی می‌شوند به شدت کم شود؛ البته الگوی مصرف جامعه که به سمت مصرف نمک‌های یددار رفته، این مسأله را به شدت در جامعه نداریم.

شیوع بالای گواتر آندمیک به خاطر استفاده از نمک دریا

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی افزود: چنانچه نمک دریایی که فاقد ید است و یا ید کمتری دارد را جایگزین نمک‌های یددار کنیم، یکی از مهمترین عوارض آن شیوع بالای گواتر آندمیک و عوارض آن در کودکان، نوجوانان و همه اقشار جامعه است.

مردانی عنوان کرد: باید محتاط باشیم و نمک یددار را از سفره حدف نکنیم البته استثنائاتی وجود دارد؛ بخشی از جامعه که دچار پرکاری تیروئیدی هستند تحت نظر پزشک نباید نمک یددار استفاده نکنند و باید یک نمک تصفیه شده جایگزین آن کنند.

زیاده‎روی در مصرف نمک منجر به ایجاد فشار خون می‌شود

وی یادآور شد: علیرغم اینکه در طب سنتی یک سری مزایا برای نمک دریایی بیان شده، اما با توجه به وجود ناخالصی‌های شیمیایی موجود در آن و عوارضی که فلزات سنگین و سمومی که در رسوب نمک دریایی برای جامعه می‌تواند داشته باشد پیشنهاد می‌شود چنانچه از نمک دریایی استفاده می‌شود تصفیه شده باشد، ولی جایگزین نمک یددار در مصرف خانواده نباشد.

مردانی با بیان اینکه ازنظر تغذیه‌ای محاسنی برای نمک دریایی در مقابل نمک یددار نداریم و حسنی نسبت به نمک یددار استاندارد شده یددار ندارد، افزود: هر نمکی چه نمک دریایی و چه یددار و استاندارد چنانچه بیش از حد نیاز استفاده می‌شود منجر به افزایش فشار خون می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در برخی کارخانجات به صورت غیرقانونی از نمک دریایی در تهیه چیپس و پفک استفاده می‌کنند، چون نمک دریایی ارزان‌تر از قیمت نمک یددار تصفیه شده بوده و شوری نمک دریایی بیشتر است، تاکید کرد: مواظب فرزندانمان باشیم چرا که این همه چیپس و پفک مصرف می‌کنند و علاوه بر مضرات نمک، سمومی که ذکر شد وارد بدنشان می‌شود.

منبع: ایسنا

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مجید خراطها خداحافظ

امشب از آپ موزیک برای ما عزیزان ترانه خداحافظ با صدای دلنشین و سوزناک مجید خراطها

تنظیم کننده : مجید الماسی

Exclusive Song: Majid Kharatha / Khodahafez With Text And Direct Links In UpMusic

majid دانلود آهنگ مجید خراطها خداحافظ

توضیحات کامل در اینستاگرام مجید :

majidkharathaoriginalنظرتون چیه ؟ ☺
بزودی زود … 😍
#خداحافظ …
تشکر ویژه از برادر گلم 👇
@majidalmasiofficial

متن موزیک خداحافط با صدای مجید خراطها:

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم

خداحافط تو آروم باش اگه میگی مشکل من ممیرم

نگو میرم نگو نرو نرو

حالم بده اذیتم نکن

و…

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مجید خراطها خداحافظ

دانلود آهنگ مجید خراطها خداحافظ

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جمعه از فرهاد

ترانه ماندگار فرهاد بنام جمعه همینک با دو کیفیت عالی و لینک مستقیم از آپ موزیک

جزء 100 آهنگ ماندگار منوتو

Exclusive Song: Farhad – “Jome” With Text And Direct Links In UpMusic

farhad mehrad دانلود آهنگ جمعه از فرهاد

متن شعر جمعه با صدای فرهاد

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

توء قاب خیس این پنجره ها /

♬♫♪

عَکسی اَز جمعه‌ی غمگین میبینم /

♬♫♪

چه سیاهِ به تن‌ش رخت عزا /

♬♫♪

تو چشاش اَبرای سنگین میبینم /

♬♫♪

داره از اَبر سیاه خون می‌چکه /

♬♫♪

جمعه ها خون جای بارون می‌چکه /

♬♫♪

نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد /

♬♫♪

کاش میبستم چشامُ این ازم بر نمیاد /

♬♫♪

عُمر جمعه به هزار سال میرسه /

♬♫♪

جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه /

♬♫♪

آدم از دست خودش خسته میشه /

♬♫♪

با لبای بسته فریاد میکنه/

♬♫♪

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه /

♬♫♪

خنجر از پشت میزنه اون که همراه منه /

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

فرهاد جمعه

دانلود آهنگ جمعه از فرهاد

جواب و پاسخ به سوال و پرسش بازی خواستگاری نام دریاچه ای در منطقه کلاردشت مازندران می باشد به صورت کامل از سایت بلاگ سوز دریافت کنید.

نام دریاچه ای در منطقه کلاردشت بازی خواستگاری

جواب سوال بازی خواستگاری نامه دریاچه ای در منطقه کلاردشت

امروز می خواهیم یکی دیگر از جواب مرحله های بازی خواستگاری را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم که در این سوال عنوان شده است که نام دریاچه ای در منطقه کلاردشت مازندران می باشد و ما باید برای پاسخ به این سوال بسیار می گشتیم و پس از مدتی توانستیم که جواب اصلی این بازی و این بخش از بازی خواستگاری را پیدا کنیم شما برای وارد شدن به مرحله بعد باید حروف کلمه ولشت را در این مرحله وارد کنید تا بتوانید وارد مرحله بعدی بشوید.

در این درمان، داروهای شیمی درمانی در نانو حباب‌هایی به نام “لیپوزوم” قرار می‌گیرند و سپس به قسمت مورد نظر بدن تزریق می‌شوند و با استفاده از اشعه ایکس، آزاد می‌شوند

بلاگ سوز>سلامت>محققان “مرکز نانوساختار بیوفتونیک” (CNBP) یک درمان هدفمند برای سرطان توسعه داده‌اند.

به گزارش بلاگ سوز، در این درمان، داروهای شیمی درمانی در نانو حباب‌هایی به نام “لیپوزوم”(Liposomes) قرار می‌گیرند و سپس به قسمت مورد نظر بدن تزریق می‌شوند و با استفاده از اشعه ایکس، آزاد می‌شوند.

لیپوزوم‌ها برای حفاظت از داروها و حمل آنها به مناطقی در بدن که مورد نیاز هستند مورد استفاد قرار می‌گیرند.

“وی دنگ” (Wei Deng) نویسنده ارشد این مطالعه گفت: در حال حاضر لیپوزوم‌ها به عنوان یک سیستم تحویل دارویی بسیار موثر به خوبی شناخته شده‌اند. همانند مواد مشابه ساخته شده به عنوان غشای سلولی، آماده سازی این حباب‌ها نیز نسبتا ساده هستند و به راحتی می‌توانند توسط داروهای مناسب پر شوند و سپس به مناطق خاصی از بدن تزریق شوند.

به همین منظور محققان مرکز نانوساختار بیوفتونیک، لیپوزوم‌ها را طوری طراحی کرده‌اند که در ناحیه خاصی داروها را آزاد کنند. نانوذرات طلا و مولکول‌هایی به نام  “ورتپورفین” درون دیواره حباب‌ها قرار داده شده‌اند و هنگامی که یک پالس اشعه ایکس اعمال می‌شود، ورتپورفین به آن واکنش نشان می‌دهد و اکسیژن تولید می‌کنند که سبب از هم جدا شدن حباب می‌شود. طلا در این واکنش‌ها برای کمک به جمع شدن انرژی و افزایش سرعت واکنش، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

“اوا گلدیز” (Ewa Goldys) محقق ارشد این مطالعه گفت: اشعه ماوراء بنفش لیپوزوم‌ها را که با داروی شیمی درمانی همانند داروی “دوکسورابیسین”‌(doxorubicin) پر شده‌اند و سبب کشتن سلول‌های سرطانی می‌شود را مورد هدف قرار می‌دهد. کاربرد اصلی دوکسورابیسین، شیمی درمانی(Chemotherapy) سرطان‌های مختلف مانند بدخیمی‌های خونی، کارسینوما و سارکوم بافت نرم است. 

گلدیز در ادامه افزود: سپس تیم ما لیپوزوم‌ها را برای تعیین اثربخشی در برابر تومورهای روده مورد بررسی قرار داد. تومورهایی که با لیپوزوم‌های ما درمان شدند، به تدریج طی دو هفته آزمایش کوچک‌تر شدند و این یک نتیجه فوق العاده بود.

مطالعه محققان مرکز نانوساختار بیوفتونیک در موش‌ها انجام شده است و بنابراین اکنون آنها قصد دارند تا لیپوموزم‌هایی را برای آزمایشات بالینی انسانی توسعه دهند.

طنز دکتر سلام ۱۶۹ / لب کارون چه گل بارون…!

نوشته طنز دکتر سلام ۱۶۹ / لب کارون چه گل بارون…! اولین بار در هرمز. پدیدار شد.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای بلاگ سوز محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.